Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met PPG Coatings Nederland B.V.;
 2. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tot stand komt tussen PPG Coatings Nederland B.V. en de consument met gebruik making van een of meer technieken voor communicatie op afstand;
 3. Techniek voor communicatie op afstand: een technisch middel (zoals bijvoorbeeld internet, mail, telefonie of fax) dat de consument en PPG Coatings Nederland B.V. gebruiken om een overeenkomst op afstand te sluiten;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. PPG: PPG Coatings Nederland B.V.

Artikel 2 – Gegevens PPG

PPG Coatings Nederland B.V.
Amsterdamseweg 14
1422 AD Uithoorn
Tel. Klantenservice: 0297-541234
E-mailadres: klantenservice@ppg.com
KvK-nummer: 33130510
BTW-identificatienummer: NL0016.22.006.B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen PPG en consument.
 2. Bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand krijgt de consument de gelegenheid deze algemene voorwaarden in te zien en op te slaan op een duurzame gegevensdrager, of wordt de consument erop gewezen dat de algemene voorwaarden op de website van PPG staan vermeld of bij PPG zijn in te zien en worden zij op verzoek van de consument elektronisch kosteloos toegezonden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden PPG niet.
 3. Uit elk aanbod blijkt wat de rechten en verplichtingen zijn voor de consument, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod langs elektronische weg aanvaardt. PPG bevestigt de ontvangst van deze aanvaarding onmiddellijk langs elektronische weg.
 2. PPG treft de benodigde technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. PPG zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen voor elektronisch betalen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken voor zover nodig om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan PPG ondernemer retourneren, conform de door PPG verstrekte instructies.
 3. Aan de consument komt geen herroepingsrecht toe indien PPG de producten heeft vervaardigd op zijn verzoek en conform zijn specificaties.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal PPG dit bedrag zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending - terugbetalen, mits de teruggezonden producten door PPG in goede staat zijn ontvangen.

Artikel 8 - Prijs

 1. Indien een prijsaanbod gedurende een bepaalde periode geldig is, worden de prijzen van de aangeboden producten gedurende die periode niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

 1. PPG spant zich er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door PPG, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen van de consument wegens een tekortkoming van PPG op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. PPG zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan PPG kenbaar heeft gemaakt.
 3. PPG zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan binnen één maand na bestelling bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal PPG het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de PPG proberen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. PPG zal dit aan de consument meedelen voor dit vervangend product aan de consument te leveren.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging bij PPG, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Betaling

 1. De consument kan alleen gebruik maken van het kopen op afstand indien hij vooraf de verschuldigde bedragen betaalt via I-Deal.
 2. Alle producten blijven eigendom van PPG totdat de consument de verschuldigde bedragen volledig heeft betaald.
 3. Wanneer vooruitbetaling is afgesproken, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens hij de vooruitbetaling heeft verricht.
 4. De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onmiddellijk aan PPG te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de consument is de consument de redelijke incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten belopen tenminste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 50. Daarnaast is de consument eventuele kosten van een gerechtelijke incassoprocedure verschuldigd. Daarnaast kan PPG de geleverde producten terugvorderen. De consument wordt, onder verrekening met de (buiten)gerechtelijke incassokosten, gecrediteerd op basis van de waarde die de producten bij terugname blijken te hebben.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht etc.) met betrekking tot de producten en de door PPG ter beschikking gestelde toebehoren 9bijv. instructies, informatiebladen, reclamemateriaal) berusten bij PPG. De consument zal deze rechten eerbiedigen en is gehouden zich ter zake te gedragen als in overeenstemming met de door PPG gegeven instructies.
 2. PPG verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, de facturatie en de betalingsadministratie. Voorts kan PPG deze persoonsgegevens gebruiken voor marktonderzoek en direct marketingactiviteiten door PPG en door haar uitgekozen derden.

Artikel 13 – Klachten

 1. De consument zal klachten over de uitvoering van de overeenkomst of het product zo spoedig mogelijk, duidelijk en volledig meedelen aan de klantenservice van PPG.
 2. De klantenservice van PPG zal de klacht zo spoedig mogelijk beantwoorden. PPG zal de consument inlichten wanneer de beantwoording van de klacht langer dan een maand duurt.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op elk aanbod en alle overeenkomsten tussen PPG en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de consument en PPG over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. PPG is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen zijn van kracht nadat deze op de website van PPG zijn gepubliceerd.